/Files/images/1/-4-638.jpg

Нормативні документи

Наказ МОН від 08.05.2019 №621 ''Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762''

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за №564/32016

Лист МОН України від 08.05.2018 №1/9-292 ''Лист-роз'яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти''

Лист МОН України від 18.05.2018 №1/9-320 ''РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності''

Правила прийому до школи

І. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) спеціалізованих класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 155 Харківської міської ради Харківської області (далі ХСШ № 155) здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць.

1.2. Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016 Порядок вступу до закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1 Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

2.2. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

2.3. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 3-11-х класах, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування).

2.4. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2.5. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ХСШ № 155 створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою навчального закладу. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ХСШ №155, або його заступник.

2.6.Для проведення конкурсу та оцінювання результатів конкурсних випробувань створюється конкурсна комісія. Склад конкурсної комісії затверджується керівником закладу освіти.

2.7. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

2.8. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора закладу освіти, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.9. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інші документи, не передбачені цим Порядком.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1.Конкурсні випробування для учнів 5-11-х класів, які вступають до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №155 Харківської міської ради Харківської області проводяться в письмовій формі у вигляді тестування.

3.2.Адміністрація закладу щорічно самостійно визначає склад конкурсної комісії. Видом проведення конкурсного випробування з іноземної мови (англійської) є проведення письмової роботи.

3.3. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.4.Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів конкурсної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

3.5.Завдання для проведення конкурсного приймання, мають відповідати навчальним програмам відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів іноземних мов, схвалюються на засіданні педагогічної ради та затверджуються директором закладу освіти.

3.6.Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу освіти.

3.7.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.8. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.

3.9.Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.10.Результати конкурсного випробування оформлюються у вигляді протоколів конкурсної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11.Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

3.12.Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

3.13.Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

3.14.Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1.Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу освіти наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До закладу освіти подаються такі документи:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);

4) особова справа.

4.3. Якщо учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, він може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов'язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.5.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують навчання у закладі освіти, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6.Особа мас право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи впродовж п’яти робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016.

Додаток 1

Тип загальноосвітнього навчального закладу З якого класу відбувається приймання Кількість конкурсних випробувань
Спеціалізована школа 3 - 11 класи Письмова робота (випробування за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності з іноземної мови (англійської))
Кiлькiсть переглядiв: 902