/Files/images/metodichna_robota/2018/структура МР.jpg

Методична тема педагогічного колективу:

“Вдосконалення єдиного освітнього середовища школи з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів та підвищення якості освітньо-виховного процесу через впровадження інноваційних педагогічних технологій”.
Мета методичної роботи: удосконалення роботи по підвищенню професіоналізму та ефективної праці вчителя-дослідника із сучасним творчим стилем аналітичного мислення спільно з учнями з планування, організації та проведення реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності для всіх суб’єктів освітньої діяльності.

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

 • - поглиблювати зміст загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
 • - підвищувати якість знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • - створити наукове товариство учнів, залучати обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • - підвищувати теоретичну, науково-методичну та професійну підготовкупедагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, МО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
 • - підвищувати рівень профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • - забезпечити роботу науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • - підвищувати імідж закладу освіти;
 • - поширювати передового педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
 • - створити умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.

Досягнення визначеної мети має забезпечити кінцевий результат: створення освітнього середовища, в якому всі учасники освітнього процесу мають змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування.

Пріоритетні принципи організації методичної роботи:

 • Діагностико-прогностичний підхід до організації методичної роботи;
 • Практична спрямованість, системний підхід;
 • Самодостатність методичної роботи;
 • Випереджений характер методичної роботи.

Провідні ідеї:

 • Формування профільних класів з урахуванням інфраструктури населення і ринку праці
 • Здатність учителя ставити перед собою завдання різного рівня складності, виконання яких розраховано на різні терміни;
 • Інноваційні якості особистості;
 • Креативне, творче сприйняття навколишньої діяльності;
 • Функціональна грамотність - вміння працювати з інформацією, яка подається за допомогою різних знакових систем;
 • Здатність до рефлексії та аналітичні здібності;
 • Комунікативні звички;
 • Емоційний розвиток особистості;
 • Прилучення до цінностей світової культури;
 • Діагностика можливостей та інтелектуальних здібностей;
 • Рівень гнучкості знань учня, вміння здійснювати послідовний виклад метеріалу;
 • Здатність генерувати ідеї та висувати гіпотези;

 • Напрямки роботи:

 • Модернізація змісту, форм і методів з педагогічними кадрами;
 • Вивчення, узагальнення, пропаганда і впровадження передового педагогічного досвіду, нових технологій навчання;
 • Здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогів для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності;
 • оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;
 • Інформатизації діяльності школи, запровадження інформаційних та телекомунікаційних проектів у системі управлінської та методичної роботи;
 • Психолого-педагогічний та методичний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 947